Nákupní řád

Nákupní řád

 1. Objednávka zboží
  • Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající se může v jednotlivém zejména cenově náročnějším případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky.
  • Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, individuální přání apod.), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne – li kupující objednávky požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.
  • Zboží je expedováno dle dodacích podmínek.
  • Pro kupující platí ceny v době objednání.
  • Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky.
 2. Práva a povinnosti prodávajícího
  • Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat zboží v termínu uvedeném v objednávce a dodat na adresu kupujícího.
  • Kupující má povinnost vyřídit závaznou objednávku zboží či výrobků v co nejkratším možném termínu dle obsahu objednávky
   1. výroba a dodávka výšivek – termín dodání cca 1-3 týdny
   2. dodání konfekce (trička, mikiny, a ost.) – termín dodání cca 5-10 dnů
   3. výroba a dodávka pracovních oděvů – termín dodání cca 1-3 týdny
    Pozn.: všechny termíny jsou ode dne objednání a jsou pouze orientační
  • Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
  • Prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit, stane – li se plnění nemožným a nedohodne–li se s kupujícím na novém plnění.
  • Veškeré osobní údaje poskytnuté při registrace jsou důvěrné a prodávající má povinnost registrovaného zákazníka vymazat z registru, jestliže o to písemně požádá.
 3. Práva a povinnosti kupujícího
  • Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží doručeno.
  • Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu včetně poštovného. Kupující má právo zrušit odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14 od doručení. V tomto případě je kupující povinen zaplatit prodávajícímu penále ve výši 10% z fakturované částky.
 4. Dodání zboží
  • Dodávky veškerého zboží se řídí dodacími podmínkami.
  • Místem plnění je adresa sídla (bydliště) nebo místo podnikání kupujícího uvedené ve formuláři objednávky, neuvede-li kupující do objednávky místo jiné nebo si zvolí osobní vyzvednut zboží.
  • Prodávající se zavazuje dodat zboží v co nejkratší možné době, po doručení platné objednávky do jeho elektronické schránky, případně po převzetí objednávky v tištěné podobě (fax, poštovní zásilka).
  • Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení dodací lhůty v případě, že se vyskytnou nepředvídatelné události. O delší dodací lhůtě je kupující neprodleně informován. Nedodá-li prodávající zboží ani v prokazatelně stanovené přiměřené lhůtě, je kupující oprávněn od smlouvy bez dalšího odstoupit.
  • Zboží je dodáváno v běžných papírových či jinak obvyklých obalech, nevyplývá-li z jeho povahy či z ujednání účastníků nároky na jiné požadavky.
  • Ke každé zásilce bude přiložen daňový doklad - prodávající je plátcem DPH.
 5. Platební podmínky
  • Platba za dodané objednané zboží bude uskutečněna:
   1. v hotovosti - při převzetí dodávky
   2. bankovním převodem / platební kartou
  • Veškeré zboží, výrobky jsou dodány společně s daňovým dokladem.
  • Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího. Ceny jsou smluvní- dle Zákona o cenách.
 6. Záruka
  • Prodávající poskytuje záruku na jednotlivá zboží, výrobky specifikovaná ve faktuře nebo v jiném účetním dokladu.
  • Nároky kupujícího ze záruky za jakost se řídí režimem obchodního zákoníku.
  • Záruka se nevztahuje na závady vzniklé použitím a instalací, které jsou v rozporu s návodem k obsluze nebo všeobecnými zásadami; za závady vzniklé nedodržením pokynů pro údržbu, provoz nebo obsluhu výrobku; na závady vzniklé nesprávnou přepravou a nesprávným skladováním; neodborným nebo nepřiměřeným zacházením; provozem za jiných než výrobcem stanovených podmínek, resp.za neobvyklých podmínek; fyzickým poškozením; na závady vzniklé neodvratnou událostí (oheň,voda apod. ); povětrnostními vlivy; poškozením bleskem nebo elektrostatickým výbojem; nadměrným mechanickým opotřebením apod.
  • Předmětem záručního plnění není rovněž běžná údržba, čištění a podobné úkony předepsané výrobcem v návodu k obsluze.
  • Zboží lze užít jen k účelům uvedeným v návodech k použití.
  • Od 1.1.2003 je v účinnosti zákon č. 136/2002 Sb., kterým se měním občanský zákoník.
  • Záruční doba spotřebního zboží je 24 měsíců. Za vadu je považováno to, co neodpovídá kvalitativnímu vymezení zboží, jež vyplývá z kupní smlouvy. Naopak nelze za vadu považovat případ, kdy výrobek doslouží v důsledku užití či běžného opotřebení úměrného délce a způsobu užívání. Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou, umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci (obsahující jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo, sídlo právnické osoby nebo bydliště fyzické osoby). Prodávající může poskytnout záruku přesahující rozsah záruční doby stanovené v zákoně, v záručním listu prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky. Nesplněním povinností týkajících se vydání záručního listu není platnost záruky dotčena. Je-li to s ohledem na poskytovanou záruku potřebné, prodávající v záručním listu vysvětlí obsah poskytované záruky, uvede její rozsah, podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky, jež z ní plynou. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, ani na vady, pro které byla sjednána nižší cena. Kupující může požadovat výměnu věci nebo výměnu součásti věci pouze není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Po dobu prvních 6 měsíců záruční doby se přenáší důkazní břemeno v reklamačním řízení na prodávajícího.
 7. Reklamace
  Kupující je povinen uplatňovat reklamaci předložením předmětu plnění a písemným oznámením (popř. faxem nebo e-mailem) obsahujícím co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady předmětu plnění nebo může takovou reklamaci uplatnit osobně.
  • Při reklamaci předmětu plnění je kupující povinen vyplnit reklamační protokol a prokázat zakoupení předmětu plnění u prodávajícího fakturou nebo jiným daňovým dokladem např. paragon (kopiemi).
  • Prodávající není povinen přijmout k vyřízení reklamace předmět plnění, nepředá-li jej kupující se všemi součástmi a příslušenstvím.
  • O výsledku reklamace je kupující informován způsobem sjednaným s prodávajícím (mailem, telefonicky, faxem, písemně), a to nejpozději do 30 dnů od převzetí předmětu plnění k vyřízení reklamace.
  • Odstranění závady je dle typu produktu realizováno výměnou produktu, výměnou vadného dílu, případně odstraněním závady v servisním středisku.
  • Náklady na zaslání (dopravu) reklamovaného zboží nese zákazník.
  • Zboží při reklamaci nelze vracet na dobírku, jakékoliv takto vrácené zboží nebude prodejce přijímat.
 8. Dopravní podmínky, poštovné
  • PPL
  • Osobní odběr na provozovně firmy
  • Dopravu zajistí prodávající (dle domluvy)